Właścicielem sklepu internetowego zostansklep.pl jest:
PPUH Zostań Stanisław Jasłowski, 38-440 Iwonicz Zdrój, Lubatowa 126 C.
NIP: 684 000 60 19; REGON:  370159490

 

1. zostansklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenach zostansklep.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania ze zostansklep.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań. Świadczenie usług w ramach Konta na zostansklep.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z zostansklep.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których zostansklep.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w zostansklep.plnależy wypełnić formularz rejestracyjny. Z chwilą zakupu  dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a PPUH Zostań, której przedmiotem są usługi świadczone przez zostansklep.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w zostansklep.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z zostansklep.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w zostansklep.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych zostansklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta - faktura VAT.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w kosztach dostawy wskazanym w zostansklep.pl widocznym przy każdym przedmiocie przypisywane indywidualnie do przedmiotu.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PPUH Zostań dotycząca zakupu danego produktu w zostansklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w zostansklep.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w zostansklep.pl, PPUH Zostań może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w zostansklep.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  
 

Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, numer rachunku bankowego znajduję się na naszej stronie zostansklep.pl na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PPUH Zostań, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

W przypadku zapłaty przelewem na nasze konto bankowe:


BANK PEKAO SA II/O Krosno nr konta: 07 1240 1457 1111 0000 1927 8681


towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych po zarejestrowaniu wpłaty na konto.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w zostansklep.pl, PPUH Zostań zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Dostępność produktów, czas oczekiwania i realizacji

Nasza oferta składa się z kilku grup towarów.

Proponowane Państwu towary dostępne w naszym magazynie wysyłkowym. Jest ich zapas na magazynie i są gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 24 godzinnym.

Na czas oczekiwania składa się - czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską SA lub kuriera.

CZAS OCZEKIWANIA = CZAS REALIZACJI + CZAS DOSTARCZENIA

Czas realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia zostaje podany przez pracownika, przy potwierdzaniu zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Uwaga! Nasi dostawcy nie pracują w soboty, niedziele i święta.

Jeśli przy wybranym produkcie widnieje informacja "Na Zamówienie", oznacza to wydłużony termin realizacji.

W przypadku zamówienia takiego produktu, pracownik firmy poinformuje (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) o terminie realizacji.

 

13. W przypadku stwierdzenia wad produkt należy odesłać na adres: PPUH Zostań Stanisław Jasłowski, ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno lub osobiście dostarczyć na powyższy adres.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne lub w formie pisemnej na PPUH Zostań Stanisław Jasłowski, ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PPUH Zostań niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad, albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PPUH Zostań, albo PPUH Zostań nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

17. PPUH Zostań rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PPUH Zostań nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PPUH Zostań. W celu odesłania zakupionego produktu należy poinformować PPUH Zostań, wówczas PPUH Zostań zamawia kuriera po odbiór przedmiotu.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.  

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu zostansklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu zostansklep.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe zostansklep.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w zostansklep.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez PPUH Zostań w celach wysyłkowych.

21. PPUH Zostań może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach zostansklep.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PPUH Zostań, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w zostansklep.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w zostansklep.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PPUH Zostań.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PPUH Zostań w ramach zostansklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. zostansklep.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zostansklep.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. zostansklep.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem zostansklep.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w zostansklep.pl jest PPUH Zostań.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działaniami zostansklep.pl tj. zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach zostansklep.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji zamówienia. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 2.

5. Klienci mogą przeglądać zostansklep.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w zostansklep.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez zostansklep.pl informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. W przypadku uzyskania przez PPUH Zostań wiadomości o korzystaniu przez Klienta z zostansklep.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PPUH Zostań może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. zostansklep.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy zostansklep.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PPUH Zostań danych osobowych innemu niż PPUH Zostań administratorowi danych.

10. zostansklep.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PPUH Zostań zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. zostansklep.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PPUH Zostań lub też, gdy PPUH Zostań uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w zostansklep.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. zostansklep.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. zostansklep.pl stosuje pliki„cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z zostansklep.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z zostansklep.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie zostansklep.pl.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na poniższy adres:

PPUH Zostań Stanisław Jasłowski, ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno.

lub poinformuj Nas, zamówimy dla Ciebie kuriera.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

PPUH ZOSTAŃ Stanisław Jasłowski,

Lubatowa 126 C

38-440 Iwonicz-Zdrój

 

Ja, ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

........................................................................................................................................................................................,


numer zamówienia............................................................................................

Data zawarcia umowy to....................................................................................,


data odbioru ....................................................................................................

 

Imię i nazwisko........................................................................................................................................................................

Adres......................................................................................................................................................................................

Data.......................................................................................................................................................................................

nr konta bankowego na które ma być dokonany zwrot pieniędzy ....................................................................................................

Adres posiadacza konta ............................................................................................................................................................